Termékek

Általános Szerződési Feltételek - Időskori Biztonság

Ha le akarja tölteni az ÁSZF-et, csak jobb egérgombbal kattintson a szerződésre és válassza a „Mentés”-t.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Ha további dokumentumokra vagy segítségre van szüksége, keressen minket bizalommal a 06-1-696-1400-as telefonszámon.

Ha egy korábbi ÁSZF-re van szüksége, látogasson el az archívumba.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. §

 1. Az “Időskori Biztonság” elnevezésű kockázati életbiztosítás jelen általános szerződési feltételei, melyet a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited 2016. november 25. napján fogadott el – a továbbiakban úgy is, mint ÁSZF -, az aznapot követően megkötött szerződésekre irányadó.
 2. Az ÁSZF kizárólag jogszabályi változások, illetve a szabályozó hatóságok felhívása esetén módosítható. Az ÁSZF bármely és mindennemű módosítása írásban, a szerződő fél részére kézbesítve lehetséges.

FOGALMAK

2. § 

A jelen ÁSZF-ben használt fogalmak jelentése (amennyiben azokra az ÁSZF a jelen pont szerinti tartalommal hivatkozik, a szavakat dőlt betű jelzi):

 1. 4Life Direct – 4Life Direct Kft. (Budapesten bejegyzett székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.), a biztosító biztosításközvetítője, mely 212092570558 sorszámon szerepel a Magyar Nemzeti Bank által vezetett biztosításközvetítői nyilvántartásban.
 2. baleset – az egészségi állapoton kívül eső és a biztosított fél által nem befolyásolható olyan erőszakos és hirtelen, a szerződés kockázatviselésének időpontját követően bekövetkező esemény, mely külső és független ok eredménye, amely a biztosított fél halálához vezet, azzal a feltétellel, hogy a biztosított fél halála a balesetet követő 180 (egyszáznyolcvan) napon belül bekövetkezik;
 3. Dupla Baleseti Halál kiegészítő biztosítási szolgáltatás – olyan kiegészítő biztosítási szolgáltatás, amely a kifizetett biztosítási összeget megduplázza, amennyiben a halált baleset okozta;
 4. biztosítási kötvény – a biztosító nevében a 4Life Direct által a szerződés megkötésének igazolásaként kiállított dokumentum;
 5. biztosítási díj – a szerződés alapján fizetendő, biztosítási kötvényben Magyarország hivatalos pénznemében meghatározott összeg, mely az ajánlat benyújtásának napján irányadó biztosítási díjszabás alapján került megállapításra;
 6. gyógyíthatatlan betegség – olyan betegség, amely az orvostudomány mindenkori aktuális állása szerint nem gyógyítható, és a biztosítónak az orvosi diagnózison, valamint a betegség súlyosságán alapuló álláspontja szerint megalapozottan feltételezhető, hogy a megfelelő kezelés ellenére a diagnózistól számított 12 (tizenkettő) hónapon belül a biztosított fél halálához vezet;
 7. biztosítási összeg – a hatályos biztosítási kötvényben megjelölt, kedvezményezettet megillető összeg, melyet a szerződés feltételei szerint kell megfizetni;
 8. szerződő fél – a biztosítóval szerződést kötő természetes személy;
 9. biztosított fél – a biztosítási kötvényben megjelölt természetes személy, akinek a javára a szerződést kötötték;
 10. biztosító – a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, melynek címe: Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár;
 11. szerződés – az “Időskori Biztonság ” elnevezésű életbiztosításra vonatkozó szerződés, mely az ajánlat alapján, az ÁSZF-fel összhangban került megkötésre;
 12. kiegészítő biztosítási szolgáltatás – az “Időskori Biztonság ” elnevezésű életbiztosításra vonatkozó szerződésen felül egy olyan további szerződés (amennyiben kiválasztásra kerül), amely további biztosítási díjat tartalmaz, és amely a biztosítási kötvényen ilyenként megjelölésre kerül;
 13. kedvezményezett – a szerződő fél által a biztosított fél beleegyezésével a biztosított fél halála esetén biztosítási összegre jogosultként megjelölt természetes vagy jogi személy;
 14. ajánlat – a biztosító által készített, szerződés megkötésére irányuló ajánlat, melyet a szerződő fél és a biztosított fél aláír;
 15. házastárs – a biztosítási kötvényen megjelölt személy, akivel a biztosított fél a szerződés megkötésekor házastársi viszonyban van, illetőleg akivel a biztosított fél ezen a napon élettársi viszonyt folytat és olyan közös háztartásban él, ahol egyik félnek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata.
 16. orvos – megfelelően képzett, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (vagy az annak helyébe lépő jogszabály) szerint bejegyzett és engedéllyel rendelkező gyakorló orvos, aki gyakorlatát Magyarország törvényei szerint folytatja;

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MÓDOZATAI

3. § 

1.     A biztosítás tárgya a biztosított fél élete.

2.     A biztosítás a biztosított félnek a szerződés időtartama alatt bekövetkezett halálára terjed ki;

3.     A szerződés két lehetséges módozatban köthető meg:

a)     kizárólag egy főre vonatkozó módozat: egyetlen biztosított félre vonatkozóan;

b)     egy fő és házastársra vonatkozó módozat: a házastársra, mint második biztosított félre vonatkozóan.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

4. §

1. A szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén köthető meg:

a) a szerződő fél a biztosító részére magyarországi lakcímet szolgáltatott, mely a felek közti levelezés során értesítési címként funkcionál;

b) a szerződés megkötésének napján mind a szerződő fél, mind pedig a biztosított fél betöltötte a 18. (tizennyolcadik) életévét, és a biztosított fél még nem töltötte be a 86. (nyolcvanhatodik) életévét;

c) a biztosító megkapta az aláírt ajánlatot;

d) a biztosító az ajánlatot megvizsgálta és elfogadta, valamint a szerződés létrejöttének igazolására kiállította a biztosítási kötvényt.

2. A szerződés telefonon történő megkötése esetén az aláírt ajánlatot a szerződő fél által a telefonon közölt szóbeli elfogadó nyilatkozat helyettesíti, azzal azonban, hogy a szerződés biztosító általi megfelelő teljesítéséhez szükséges az aláírt ajánlat megküldése.

3. A biztosító fenntartja a jogot, hogy a szerződés megkötését elutasítsa, illetőleg, hogy a szerződés feltételeinek módosítására javaslatot tegyen, amennyiben a 4. § 1. pontjában meghatározott feltételek nem teljesülnek.

4. Egy biztosítottra vonatkozóan különböző Időskori Biztonság szerződések alapján a maximálisan kifizethető biztosítási összeg az ajánlat benyújtásakor irányadó díjszabásban meghatározottak szerint alakul. 

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

5. §

1.     A szerződés a biztosítási kötvényben meghatározott kezdőnapon napon lép hatályba, ez lesz a szerződés kockázatviselésének kezdőnapja

2.     A szerződő fél a szerződést jogosult a biztosítónak a szerződés megkötésére vonatkozó értesítése kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül azonnali hatállyal felmondani. A szerződő fél általi azonnali hatályú felmondás esetén a biztosító köteles a szerződő fél részére minden biztosítási díjat visszafizetni, feltéve, hogy a felmondást írásban közölték.

3.     A szerződő fél jogosult a szerződést bármikor, 30 napos felmondási idővel, azon időszak végére felmondani, amelyre vonatkozóan az utolsó biztosítási díj megfizetésre került. Felmondás (kivéve az 5. § 2. pont szerinti felmondás esetét) esetében a biztosító nem téríti vissza a biztosítási díjat.

4.     A szerződés a biztosított fél halálával vagy a biztosítás felmondása napján, az 5. § 2., 3. pont szerint illetve a 8. § 2. pont alapján, vagy amennyiben a biztosítási összeg a választott kiegészítő biztosítási szolgáltatás alapján kifizetésre kerül, megszűnik, abban az időpontban, amelyik a legkorábban bekövetkezik.

5.     A biztosított félnek nem minősülő szerződő fél halála esetén a biztosított fél jogosult a szerződésbe szerződő félként belépni. E pillanattól fogva a szerződő fél jogai és kötelezettségei a biztosított felet illetik.

MÓDOZATOK

6. §

1.     Ha a szerződés egy fő és házastársra vonatkozó módozattal kerül megkötésre, úgy a házastársak egyikének halála esetén a szerződés nem szűnik meg. Ilyen esetben a biztosító a biztosítási összeget az elhunyt személy kedvezményezettje részére teljesíti, míg a másik házastársra a biztosítás továbbra is kiterjedhet, feltéve, hogy a biztosítási díjak az esedékességkor megfizetésre kerülnek. Ilyen esetben az egy fő és házastárs módozatú szerződés egy fő módozatra változik, az újabb szerződésben meghatározott, a túlélő biztosítottra vonatkozó biztosítási összeg valamint a biztosítási díj az így fenntartott korábbi módozatú szerződésben meghatározottakkal egyezik meg, kivéve a 11. § 2. pontjában foglalt esetben.

2.     Ha a szerződés egy fő és házastársra vonatkozó módozattal kerül megkötésre, a 2. § 15. pontjában hivatkozott házasság vagy élettársi közösség megszűnését követően, a szerződő fél kérésére, ennek a biztosított fél általi elfogadását követően a szerződés egy fő és házastársra vonatkozó módozattal, annak meglévő feltételei mellett, vagy pedig a biztosító által szolgáltatott feltételekkel minden egyes biztosított fél vonatkozásában csak egy főre vonatkozó módozatként folytatható.

KEDVEZMÉNYEZETT

7. §

 1. A szerződő fél jogosult egy vagy több kedvezményezettet kijelölni azzal a céllal, hogy a biztosítási összeget a biztosított fél szerződés időtartama alatt bekövetkezett halála esetén ezek a személyek kapják. A szerződő fél e kijelölést bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja. A kedvezményezett személyének kijelöléséhez vagy e kijelölés visszavonásához szükséges a biztosított fél előzetes írásbeli beleegyezése. A biztosított fél írásbeli hozzájárulásának hiányában a kedvezményezett kijelölése, módosítása vagy a kijelölés visszavonása érvénytelen és semmis.
 2. Amennyiben több kedvezményezett került kijelölésre, akik közül egy vagy több a biztosított fél halálának időpontjában már nem él, vagy a biztosítási összegekre vonatkozó joga megszűnt, az ekként fennmaradó biztosítási összeg-részek a fennmaradt kedvezményezetteket a rájuk irányadó arányban illetik meg.

Abban az esetben, amennyiben kedvezményezett nem került kijelölésre vagy a kijelölt kedvezményezettek a biztosított fél halálának időpontjában már nem élnek, vagy a biztosítási összegre vonatkozó joguk ekkorra megszűnt, a biztosítási összeget a biztosított fél örökösei részére kell megfizetni.

 1. Amennyiben a biztosítási összeg felosztása nem került meghatározásra, a kedvezményezettek a biztosítási összegből egyenlő arányban részesülnek.

BIZTOSÍTÁSI DÍJAK

8. §

 1. A biztosítási díjak a szerződő fél választása szerint a biztosítási kötvényben meghatározott összegben és a szerződő fél által szerződéskötéskor választott fizetési határidőben havonta esedékesek.
 2. Amennyiben a biztosító által közölt előzetes tájékoztatás ellenére a szerződő fél egy lejárt esedékességű biztosítási díjat a felszólítás kézhezvételének napjától számított 30 (harminc) napon belül nem fizet meg, a szerződés további értesítés nélkül az eredeti esedékesség utolsó napjára visszamenőleges hatállyal megszűnik.
 3. A biztosítási díjakra vonatkozó a 8.§ 1. pont szerinti fizetési kötelezettség megszűnik abban az időpontban, amikor a biztosított fél (házastársi módozat esetében az idősebb házastárs) betölti a 90. (kilencvenedik) életévét. Ha a szerződés házastársi módozatban került megkötésre, és az idősebb házastárs a 90. életévének elérése után elhalálozik, a 6. § továbbra is irányadó, azonban a túlélő házastárs a biztosítási díjak fizetésére nem köteles. 

A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG MÓDOSÍTÁSA

9. §

 1. A szerződő fél a 4Life Direct-en keresztül kezdeményezheti a biztosítási összeg módosítását. A Biztosító ezt követően átadja a biztosítási kötvényben biztosítási összegként meghatározott biztosítási összeg módosítására vonatkozó feltételeket.
 2. A biztosító a szerződő fél részére a változás elfogadásának megerősítéseként visszaigazolja a biztosítási kötvényben biztosítási összegként meghatározott biztosítási összeg módosítását, amennyiben a biztosító által a 9. § 1. pont szerint átadott feltételeket a szerződő fél írásban elfogadta, és azokhoz a biztosított fél írásban hozzájárult.
 3. A biztosítási összeg növelése esetén a 11. § 1. pontjában és a 12. § 1. a) b) és d) pontjában hivatkozott időtartamok a biztosítási kötvényben meghatározott biztosítási összeg növelésének napjától számítanak, azonban kizárólag azon összeg vonatkozásában, amellyel a biztosítási összeg növekedett.
 4. A biztosítási összeg emelését a szerződő fél addig kezdeményezheti, amíg a biztosított fél a 4.§ 1. b) pontban foglalt 86. (nyolcvanhatodik) életévét be nem tölti (házastársi módozat esetében addig, amíg az idősebb házastárs a 86. (nyolcvanhatodik) életévét be nem tölti).

 

A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG KIFIZETÉSE

10. §

 1. A biztosítási összeg kifizetésére vonatkozó kötelezettség a biztosított félnek a szerződés időtartama alatt, a kockázatviselés kezdőnapját követően bekövetkezett halála esetén keletkezik, tekintettel a 11. § 1. pontban foglalt feltételekre is, és abban az esetben, ha a 10.§ 2. pontban foglaltak szerint nem történt kifizetés.
 2. A biztosítási összeg 75%-ának a biztosított fél javára történő megfizetési kötelezettség akkor keletkezik, ha a biztosított fél vonatkozásában a szerződés időtartama alatt, de a szerződés kockázatviselésének kezdőnapját követő első 6 (hat) hónap elteltével gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizálnak. A biztosítási összeg fennmaradó 25%-a a biztosított fél halála esetén kerül megfizetésre, feltéve, hogy a biztosítási díjak a biztosítási kötvényben meghatározott összegben és rendszerességgel továbbra is megfizetésre kerülnek. Valamennyi biztosítási összeg megfizetése a szerződés általános feltételei szerint történik. A jelen pont szerinti kifizetés esetében a 10. § 1. pont szerint kifizetés nem teljesíthető.
 3. Valamennyi irányadó biztosítási összeg kifizetésének megkezdésére 24 (huszonnégy) órán belül kerül sor (mely határidőbe a vasárnapi, szombati napokat és a banki szünnapok nem számítanak bele), azt az időpontot követően, hogy a 4Life Direct részére a biztosítási összeg kifizetésére irányuló, a 4Life Direct weboldalán bemutatott minta szerinti hiánytalan szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány került benyújtásra, és az abban hivatkozott valamint a 10. § 6-9. pont alapján kért iratok is benyújtásra kerültek. A kifizetés tekintetében a biztosítót és a 4Life Directet  nem terheli felelősség a fizetést teljesítő harmadik személyek ügyintézési határidőjéért.
 4. A biztosítási összeg kifizetésére vonatkozó eljárás megkezdése érdekében a kedvezményezett köteles a biztosítót a 4Life Direct-en keresztül a biztosítási esemény bekövetkezéséről értesíteni.
 5. A kedvezményezett (vagy annak hiányában az igénybejelentő fél) felelőssége a 10. § 3. pontjában meghatározott hiánytalan, aláírt szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány benyújtása és dokumentumok csatolása, mely az igény elbírálásának előfeltétele. A dokumentumok a nyomtatványon meghatározott formátumban csatolandók, de a biztosító, amennyiben a biztosítási összeg kifizetésének jogossága vonatkozásában indokoltnak látja, a dokumentumok eredeti példányait is jogosult bekérni.
 6. Az igénybejelentő különösen az alábbi iratok csatolására vagy bemutatására köteles: (i) a kedvezményezett személyazonosságát igazoló iratok, (ii) halottvizsgálati bizonyítvány, (iii) halotti anyakönyvi kivonat, (iv) minden egyéb olyan dokumentum, amely a kárigény elbírálásához feltétlenül szükséges (zárójelentés, egyéb orvosi diagnózist vagy kórházi tartózkodást igazoló dokumentum). Ha a halál oka baleset volt, az igénybejelentő az alábbi dokumentumok csatolására is köteles: (v) orvosi jelentések, ha a baleset után készültek, (vi) baleseti jegyzőkönyv, amennyiben készült, (vii) a munkáltató által készített baleseti jegyzőkönyv, amennyiben készült.
 7. A biztosító a fenti iratokon túl a biztosított fél halálának vagy gyógyíthatatlan betegsége vonatkozásában további iratokat is bekérhet, kifejezetten, de nem kizárólagosan ideértve az Eütv. rendelkezéseinek megfelelő olyan felhatalmazást, amely birtokában a biztosító vagy képviseletében a 4Life Direct jogosult beszerezni azokat az egészségügyi adatokat, amelyek a szerződésből származó igények elbírálásával közvetlenül összefüggenek, amennyiben a biztosító ezt a biztosítási összeg kifizetésének jogossága vonatkozásában indokoltnak látja.
 8. Amennyiben az igénybejelentés a 10. § 2. pont szerinti kifizetésre vonatkozik, az igénybejelentő köteles csatolni a biztosított fél kezelőorvosa vagy az őt ellátó egészségügyi szolgáltató által kitöltött, a 4Life Direct weboldalán elérhető formanyomtatványt a biztosított fél biztosítási eseménnyel kapcsolatos egészségügyi adatairól, illetve esetleges ezzel kapcsolatos kórelőzményi adatairól. A biztosító ezt a dokumentumot, amennyiben a biztosítási összeg kifizetésének jogossága vonatkozásában indokoltnak látja, a 10. § 1.pont alapján érvényesített igénnyel kapcsolatban is kérheti.
 9. Az igénybejelentő köteles minden információt a valóságnak megfelelően megadni. Jogszabályba ütköző vagy valótlan állításokra alapozott igénybejelentés esetén biztosítónak joga van ennek megakadályozására bármely lépést megtenni

 

BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG KIFIZTÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA

11. §

 1. A szerződés kockázatviselésének kezdőnapjától számított első 6 (hat) hónapban (várakozási idő) a biztosítási kötvényben meghatározott biztosítási összeg kifizetése kizárólag a biztosított fél baleset miatt bekövetkezett halála esetén lehetséges, a várakozási idő alatt nem a biztosított fél balesetéből eredő halál esetében pedig a fizetendő biztosítási összeg a megfizetett biztosítási díjak összegének 110 (száztíz) %-val egyezik meg.
 2. Ha fenti 11. § 1. pontban meghatározott esetben, egy fő és házastárs módozatban a házastársak egyike nem balesetből eredően meghal, a kifizetendő biztosítási összeg megegyezik az egy fő és házastárs módozatban megfizetett biztosítási díjak 55 (ötvenöt) százalékával. Az egy fő és házastárs módozatú szerződés ekkor egy fő módozatúra változik, az életben maradt biztosított félre az eredeti egy fő és házastárs módozatra vonatkozó ajánlat benyújtásakor irányadó díjszabás alapján kiszámított csak egy fő módozatnak megfelelő biztosítási összeggel és biztosítási díjjal.

 

KIZÁRÁSOK

12. §

1.     Kizárt a biztosító kockázatviselése az alábbi esetekben:

 1. ha a biztosított fél halála szerződés kockázatviselésének kezdőnapjától számított 24 (huszonnégy) hónapon belül elkövetett öngyilkosság, saját kezűleg okozott sérülés eredménye;
 2. ha a szerződés kockázatviselésének kezdőnapjától számított 6 (hat) hónapon belül a biztosított fél halála alkoholos befolyásoltság, kábítószer hatása vagy olyan gyógyszer hatása miatt következik be, amelyet nem a kezelőorvos előírásai szerint szedett be;
 3. ha a biztosított fél halála a biztosított fél bűncselekmény elkövetésében való aktív részvételének eredménye (a bűncselekmény elkövetésére tett kísérletet is beleértve);
 4. ha a biztosított fél halála háború (akár hadüzenettel bejelentett, akár nem) vagy terrorista cselekmény eredménye.
 1. Amennyiben a szerződés tartalmazza a Dupla Baleseti Halál kiegészítő biztosítási szolgáltatást, a biztosító nem köteles ennek kifizetésére, ha a biztosított fél halála alkoholos befolyásoltság, kábítószer hatása vagy olyan gyógyszer hatása miatt következik be, amelyet nem az orvos előírásai szerint szedett be.
 2. A biztosítási összegre nem jogosult, aki a biztosított fél halálának bekövetkezésében szándékosan közreműködött.

PANASZKEZELÉS

13. §

 1. Minden a szerződéssel kapcsolatos panasz, sérelem és kérdés a biztosítónak a 4Life Direct 2. § 1. pontban megnevezett címén keresztül teendő meg.  A panaszok és kérésekkel kapcsolatos levelezés írásban, szóban, vagy elektronikus formában történik a felek között. Minden esetben a nyilatkozatot tevő fél köteles feltüntetni a kötvényszámot, vagy egyéb olyan adatot, amely a nyilatkozattal érintett szerződést azonosítja. A panaszkezelés részletes szabályait a 4Life Direct weboldalán elérhető panaszkezelési szabályzat tartalmazza.

 

ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

14. §

 1. A szerződő fél és a biztosított fél (a jelen fejezetben érintett) a vonatkozó ajánlati lapon szereplő hozzájárulás aláírásával, illetve bármely egyéb módon tett hozzájárulással, vagy a 4Life Directtel folytatott rögzített telefonbeszélgetésben tett szóbeli hozzájárulással hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info tv.) 5. §-a alapján ahhoz, hogy a biztosító és a 4Life Direct (a továbbiakban együtt: adatkezelők) az ajánlati lapon illetve a telefonhívásban megadott személyes adataikat kezeljék, és azt manuális vagy automatizált módszerrel feldolgozzák. Az adatkezelés és-feldolgozás alapja az érintett hozzájárulása. Az adatkezelők az ügyfeleik személyes adatait és biztosítási titkait jogosultak kezelni. 
 2. Az adatkezelők mindaddig jogosultak az adatok kezelésére és feldolgozására, amíg az adott adatkezeléssel és –feldolgozással kapcsolatos cél a 14. § 3. pontban leírtak szerint fennáll.
 3. A kezelt és feldolgozott adatok az alábbiak: az ügyfél személyes adatai, a biztosítási összeg és annak kifizetésével kapcsolatos adatok, minden egyéb körülmény, amely a szerződés megkötésével, teljesítésével, nyilvántartásával és az adatkezelők által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Biztosítási titok: minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, az adatkezelők rendelkezésére álló adat, amely az ügyfeleiknek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. A jelen bekezdés tekintetében az ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy.
 4. Az adatkezelők az érintettek adatait olyan mértékben továbbítják amennyiben a biztosítási dokumentáció nyomtatásához és kézbesítéséhez az szükséges. Adatfeldolgozó igénybevételére az adatkezelők mindenkori adatkezelési szabályzata az irányadó.

Az érintett az adatkezelőktől kérheti:

a)    tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b)    személyes adatainak helyesbítését, valamint

c)    személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 1. Az érintett kérelmére az adatkezelők tájékoztatást adnak az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 2. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
 3. Az érintettek biztosítási titoknak is minősülő személyes adatai abban az esetben kezelhetők, amennyiben azok szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a 2014. évi LXXXVIII. törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Külön hozzájárulás esetében az érintett személyes adatai közvetlen üzletszerzési célokra is felhasználhatók.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

15. §

1.     A szerződő felek valamennyi értesítését és nyilatkozatát a másik féllel írásban, a feladó költségére vagy elektronikus kommunikációs csatornákon kell közölni, melyet a biztosítónak el kell fogadnia és elektronikus adathordozón kell rögzítenie.

2.     A szerződő fél, a biztosított fél vagy a kedvezményezett általi valamennyi értesítést illetve nyilatkozatot magyar nyelven, a 4Life Direct fenti 2. § 1. pontjában megadott címére kell küldeni. Abban az esetben, amennyiben a biztosítási összegek kifizetésére vonatkozó dokumentumok magyar nyelvre történő fordítása szükséges, a hiteles magyar fordítások benyújtásának kötelezettsége az igénybejelentőt terheli.

3.     A biztosított fél és a szerződő fél köteles a biztosítót a 4Life Direct–en keresztül az ajánlatban szereplő értesítési adatok minden változásáról tájékoztatni.

4.     A biztosítási szerződés alapján kifizetett biztosítási összegekre a kifizetésük időpontjában hatályos adózási előírások az irányadók.

5.     Az ÁSZF a biztosítási kötvénnyel és az ajánlattal együtt alkotja a szerződést és egy dokumentumként kell őket értelmezni.

6.     A biztosítási összegre vonatkozó igény a biztosítási összeg kifizetését megalapozó esemény bekövetkezésének napjától számított 2 (két) év elteltével elévül.

7.     A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

8.     A szerződő felek között felmerülő jogvita esetén a felek az illetékes magyar bíróságokhoz fordulhatnak.

 

IC/ÁSZF/v3/2016.11.25.

Kérjük, az alábbi hibákat javítsa ki
*
*
*
*
OK

Letölthető dokumentumok

A 4Life Directtel semmi probléma sem merült fel. A formaságokat nagyon gyorsan elintézték, személy szerint én nagyon elégedett vagyok velük. Összességében, szívesen ajánlom az 'Időskori Biztonság' biztosítást a barátaimnak. 

Ügyfelünk, 51 éves (hölgy)
Ügyfelünk, 51 éves (hölgy)

Kapcsolat

Kövess minket

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

A 4Life Direct Kft. 2012-ben kezdte meg tevékenységét Magyarországon, a Red Sands Biztosítócsoport függő ügynökeként. A 4Life Direct a 212092570558 nyilvántartási szám alatt szerepel a Magyar Nemzeti Bank biztosítás közvetítői nyilvántartásában. A Red Sands Biztosítócsoport a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, és a Red Sands Insurance Company (Europe) Limited biztosítókból áll. Mindkét cég gibraltári székhelyű és a Gibraltári Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete szabályai szerint működik, a biztosítókra, illetve a szolgáltatásokra vonatkozó Európai Uniós szabályoknak megfelelően.

4LIFE DIRECT A VILÁGBAN