Termékek

Általános Szerződési Feltételek -
Baleseti Halál Biztosítás

Az öt évre szóló Baleseti Halál Biztosítás Általános Szerződési Feltételeit alább olvashatja, paragrafusokra bontva.

Ha le akarja tölteni az öt évre szóló Balesetbiztosítás Általános Szerződési Feltételeit, csak jobb egérgombbal kattintson a linkre és válassza a „Mentés”-t.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - Baleseti Halál Biztosítás

Amennyiben Ön az ingyenes, Egy Éves Balesetbiztosítás Általános Szerződési Feltételeit keresi, csak jobb egérgombbal kattintson az alábbi linkre és válassza a „Mentés”-t.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - Egy Éves Baleseti Halál Biztosítás

Ha további dokumentumokra vagy segítségre van szüksége, keressen minket bizalommal a 06-1-696-1400-as telefonszámon.

Ha egy korábbi ÁSZF-re van szüksége, látogasson el az archívumba.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. §

1. A Baleseti Halál Biztosítás elnevezésű balesetbiztosításra vonatkozó jelen általános szerződési feltételek, melyet a Red Sands Insurance Company (Europe) Limited ügyvezető testülete 2016. november 25. napján fogadott el – a továbbiakban úgy is, mint általános szerződési feltételek ("ÁSZF") -, az aznaptól megkötött szerződésekre irányadó.

FOGALMAK

2. § 

A jelen ÁSZF-ben használt fogalmak jelentése:

1) 4Life Direct – 4Life Direct Kft. (Budapesten bejegyzett székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.), a biztosító biztosításközvetítője, mely a 212092570558 sorszámon szerepel a Magyar Nemzeti Bank által vezetett biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói nyilvántartásban.

2) baleset – az egészségi állapoton kívül eső és a biztosított fél által nem befolyásolható olyan erőszakos és hirtelen, a szerződés hatálybalépését követően bekövetkező esemény, mely külső és független ok eredménye, amely a biztosított fél halálához vezet, azzal a feltétellel, hogy a biztosított fél halála a balesetet követő 180 (egyszáznyolcvan) napon belül bekövetkezik, az ÁSZF szerint;

3) kiegészítő biztosítási összeg – a biztosított fél által a “Baleseti Halál” szerződéshez választott kiegészítő biztosítási szerződés, amely kiegészítő biztosítási díj ellenében köthető és ilyenként szerepel a biztosítási kötvényben;

4) közlekedési baleset esetére szóló biztosítási összeg - olyan kiegészítő biztosítási összeg, amely:

a) megduplázza a kifizetendő biztosítási összeget, ha a baleset magántulajdonban álló és magáncélra üzemeltetett gépjármű vezetése, abban való utazás közben, vagy gyalogosként közúton vagy autópályán engedélyezett módon üzemeltetett gépjármű általi elütéssel következik be;

b) megháromszorozza a kifizetendő biztosítási összeget, ha a baleset repülőgépen, vonaton, taxiban, buszon, kompon vagy más, elsősorban személyszállítási szolgáltatásokra engedélyezett tömegközlekedési eszközön fizető utasként való utazás közben következik be

5) gépjármű: olyan jármű, melyet a közlekedési hatóság által engedélyezett beépített erőgép hajt.

6) biztosítási kötvény – a biztosító nevében a 4Life Direct által a szerződés megkötésének igazolásaként kiállított dokumentum;

7) biztosítási díj – a szerződés alapján fizetendő, biztosítási kötvényben Magyarország hivatalos pénznemében meghatározott összeg, mely az ajánlat benyújtásának napján irányadó biztosítási díjszabás alapján került megállapításra;

8) biztosítási összeg – a hatályos biztosítási kötvényben megjelölt, kedvezményezettet megillető összeg, melyet a szerződés feltételei szerint kell megfizetni;

9) szerződő fél – a biztosítóval szerződést kötő természetes személy;

10) biztosított fél – a biztosítási kötvényben megjelölt természetes személy, akinek a javára a szerződést kötötték;

11) biztosító – a Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, melynek címe: Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár;

12) szerződés – a biztosítási szerződés, mely az ajánlat alapján, az ÁSZF-fel összhangban került megkötésre;

13) kedvezményezett – a szerződő fél által a biztosított fél beleegyezésével a biztosított fél baleset eredményeképpen bekövetkezett halála esetén biztosítási összegre jogosultként megjelölt természetes vagy jogi személy;

14) ajánlat – a biztosító által készített, szerződés megkötésére irányuló ajánlat, melyet a szerződő fél és a biztosított fél aláír;

15) házastárs – a biztosítási kötvényen megjelölt személy, akivel a biztosított fél a szerződés megkötésekor házastársi viszonyban van, illetőleg akivel a biztosított fél ezen a napon élettársi viszonyt folytat és olyan közös háztartásban él, ahol egyik félnek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata.

 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MÓDOZATAI

3. § 

1. A biztosítás tárgya a biztosított fél élete.

2. A biztosítás a biztosított félnek a szerződés időtartama alatt bekövetkezett baleset eredményeképpen bekövetkezett halálára terjed ki;

3. A szerződés két lehetséges módozatban köthető meg:

a) kizárólag egy főre vonatkozó módozat: egyetlen biztosított félre vonatkozóan;

b) egy fő és házastársra vonatkozó módozat: a biztosított fél házastársára, mint második biztosított félre vonatkozóan.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

4. §

1. A szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén köthető meg:

a) a szerződő fél a biztosító részére magyarországi lakcímet szolgáltatott, mely a felek közti levelezés során értesítési címként funkcionál;

b) a szerződés megkötésének napján mind a szerződő fél, mind pedig a biztosított fél betöltötte a 18. (tizennyolcadik) életévét, és a biztosított fél még nem töltötte be a 70. (hetvenedik) életévét;

c) a biztosító megkapta a szerződő fél és a biztosított fél által aláírt ajánlatot;

d) a biztosító az ajánlatot megvizsgálta és elfogadta, valamint a szerződés létrejöttének igazolására kiállította a biztosítási kötvényt.

2. A szerződés telefonon történő megkötése esetén az aláírt ajánlatot a szerződő fél által a telefonon közölt szóbeli elfogadó nyilatkozat helyettesíti, azzal azonban, hogy a szerződés biztosító általi megfelelő teljesítéséhez szükséges az aláírt 4. § c) pont szerinti ajánlat megküldése.

3. A biztosító fenntartja a jogot, hogy a szerződés megkötését elutasítsa, vagy, hogy a szerződés feltételeinek módosítására tegyen javaslatot, a jogszabályoknak megfelelően.

 

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

5. §

1. A szerződés a biztosítási kötvényben meghatározott kezdőnapon lép hatályba.

2. A szerződő fél a szerződést jogosult a biztosítónak a szerződés megkötésére vonatkozó értesítése kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül azonnali hatállyal felmondani. A szerződő fél általi felmondás esetén a biztosító köteles a szerződő fél részére minden biztosítási díjat visszafizetni, feltéve, hogy az elállást írásban közölték.

3. A szerződés a kezdőnaptól számított 5 (öt) éves időtartamra jön létre, azzal, hogy a szerződő fél a kötvényt ezt követően 5 (öt) évente meghosszabbíthatja, az alábbi, 6. és 8. §-oknak megfelelően. A biztosító a szerződő felet a meghosszabbítás lehetőségéről azon időtartam lejártát megelőző 45 nappal értesíti, amely időtartamra a szerződést kötötték. A szerződő fél a biztosítási díjmegfizetésével az újabb 5 (öt) éves időszakra történt meghosszabbítást elfogadja.

4. A biztosító azon időtartam lejártát megelőző 45 nappal, amely időtartamra a szerződést kötötték, jogosult eltérő feltételekkel történő meghosszabbításra ajánlatot tenni. A szerződő fél jogosult a szerződés javasolt módosítását visszautasítani, azzal, hogy ilyen esetben a szerződés az arra vonatkozó utolsó megfizetett biztosítási díjjal fedezett időszak végén megszűnik.

5. A szerződő fél jogosult a szerződést bármikor, 30 napos felmondási idővel, azon időszak végére felmondani, amelyre vonatkozóan az utolsó biztosítási díj megfizetésre került. Felmondás (kivéve az 5. § 2. pont szerinti felmondás esetét) esetében a biztosító nem téríti vissza a biztosítási díjat.

6. Amennyiben a biztosított fél vagy a házastárs a 80. (nyolcvan) évet betölti, a fedezet az ilyen életkort meghaladó személy vonatkozásában a 80. életévének betöltése napján azonnal megszűnik.

7. A szerződés a biztosított fél halálával vagy a biztosítás felmondásának napján, az 5. §. 2., 4-6. pontok és 8. § 2. pont szerint szűnik meg, abban az időpontban, amelyik a legkorábban bekövetkezik.

MÓDOZATOK

6. §

1. Ha a szerződés egy fő és házastársra vonatkozó módozatban kerül megkötésre, úgy a házastársak egyikének halála esetén a szerződés nem szűnik meg. Ilyen esetben a biztosító a biztosítási összeget az elhalálozott személy kedvezményezettje részére teljesíti a szerződés rendelkezései szerint, míg a másik házastársra a biztosítás továbbra is kiterjedhet, feltéve, hogy a biztosítási díjak az esedékességkor megfizetésre kerülnek. Ilyen esetben az egy fő és házastársra vonatkozó kötvény csak egy főre vonatkozó kötvénnyé változik. A folytatólagos szerződésben meghatározott biztosítási összeg a szerződésben meghatározott összeggel megegyező, a biztosítási díj pedig az irányadó, kizárólag egy főre vonatkozó módozat szerinti biztosítási díjnak megfelelő.

2. Ha a szerződés egy fő és házastársra vonatkozó módozatban kerül megkötésre, a 2. § 12. pontjában hivatkozott házasság vagy élettársi közösség megszűnését követően, a szerződő fél kérésére, ennek a biztosított fél általi elfogadását követően a szerződés egy fő és házastársra vonatkozó módozatban, annak meglévő feltételei mellett, vagy pedig a biztosító által szolgáltatott feltételekkel minden egyes biztosított fél vonatkozásában csak egy főre vonatkozó módozatként folytatható.

3. A biztosított félnek nem minősülő szerződő fél halála esetén a biztosított fél jogosult a szerződésbe félként belépni. A belépéstől fogva a szerződő fél jogai és kötelezettségei a biztosított felet illetik.

 

KEDVEZMÉNYEZETT

7. §

1. A szerződő fél jogosult egy vagy több kedvezményezettet kijelölni azzal a céllal, hogy a biztosítási összeget a biztosított fél szerződés időtartama alatt bekövetkezett baleset eredményeképpen bekövetkezett halála esetén ezek a személyek kapják. A szerződő fél e kijelölést bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja. A kedvezményezett személyének kijelöléséhez vagy e kijelölés visszavonásához szükséges a biztosított fél előzetes írásbeli beleegyezése. A biztosított fél írásbeli hozzájárulásának hiányában a kedvezményezett kijelölése, módosítása vagy a kijelölés visszavonása érvénytelen és semmis.

2. Amennyiben több kedvezményezett került kijelölésre, akik közül egy vagy több a biztosított fél halálának időpontjában már nem él, vagy a biztosítási összegekre vonatkozó joga megszűnt, az ekként fennmaradó biztosítási összeg-részek a fennmaradt kedvezményezetteket a rájuk irányadó arányban illetik meg.

3. Abban az esetben, amennyiben kedvezményezettek nem kerültek kijelölésre vagy a kijelölt kedvezményezettek a biztosított fél halálának időpontjában már nem élnek, vagy a biztosítási összegre vonatkozó joguk ekkorra megszűnt, a biztosítási összeget a biztosított fél örökösei részére kell megfizetni.

4. Amennyiben a biztosítási összeg felosztása nem került meghatározásra, a kedvezményezettek a biztosítási összegből egyenlő arányban részesülnek.

BIZTOSÍTÁSI DÍJAK

8. §

1. A biztosítási díjak a biztosítási kötvényben meghatározott módon a szerződő fél választása szerint megjelölt összegben és rendszerességgel esedékesek.

2. Amennyiben a biztosító által közölt előzetes tájékoztatás ellenére a szerződő fél egy lejárt esedékességű biztosítási díjat a felszólítás kézhezvételének napjától számított 30 (harminc) napon belül nem fizet meg, a szerződés további értesítés nélkül az eredeti esedékesség utolsó napjára visszamenőleges hatállyal megszűnik.

A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG MÓDOSÍTÁSA

9. §

1. A szerződő fél a 4Life Direct-en keresztül kezdeményezheti a biztosítási összeg módosítását. A Biztosító ezt követően átadja a biztosítási kötvényben baleseti halál esetére szóló biztosítási összegként meghatározott biztosítási összeg módosítására vonatkozó feltételeket.

2. A biztosító a szerződő fél részére a változás elfogadásának megerősítéseként visszaigazolja a biztosítási kötvényben baleseti halál esetére szóló biztosítási összegként meghatározott biztosítási összeg módosítását, amennyiben a biztosító által a 9. § 1. pont szerint átadott feltételeket a szerződő fél írásban elfogadta, és azokhoz a biztosított fél írásban hozzájárult. 

3. A biztosítási összeg emelését a szerződő fél addig kezdeményezheti, amíg a biztosított fél a 4.§ 1. b) pontban foglalt 70. (hetvenedik) életévét be nem tölti (házastársi módozat esetében addig, amíg az idősebb házastárs a 70. (hetvenedik) életévét be nem tölti).

A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG KIFIZETÉSE

10. §

1. A biztosítási összeg kifizetésére vonatkozó kötelezettség a biztosított félnek a szerződés időtartama alatt bekövetkezett baleset eredményeképpen bekövetkezett halála esetén keletkezik.

2. Valamennyi irányadó biztosítási összeg megfizetésére 7 (hét) munkanapon belül kerül sor, azt az időpontot követően, hogy a 4Life Direct részére a biztosítási összeg kifizetésére irányuló, a 4Life Direct weboldalán bemutatott minta szerint kitöltött szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány került benyújtásra és az abban megjelölt valamint a 10. § 5-6. pont alapján kért összes irat magyar nyelven csatolásra kerül.

3. A biztosítási összeg kifizetésére vonatkozó eljárás megkezdése érdekében a kedvezményezett köteles a biztosítót a 4Life Direct-en keresztül a biztosítási esemény bekövetkezéséről értesíteni.

4. Az igénybejelentő fél felelőssége a 10. § 2. pontjában meghatározott hiánytalan, aláírt szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány benyújtása, mely az igény elbírálásának előfeltétele. A dokumentumok a nyomtatványon meghatározott formátumban csatolandók, de a biztosító, amennyiben a biztosítási összeg kifizetésének jogossága vonatkozásában indokoltnak látja, a dokumentumok eredeti példányait is jogosult bekérni.

5. Az igénybejelentő különösen az alábbi iratok csatolására vagy bemutatására köteles: (i) a kedvezményezett személyazonosságát igazoló iratok, (ii) halottvizsgálati bizonyítvány, (iii) halotti anyakönyvi kivonat, (iv) orvosi jelentések, ha a baleset után készültek, (vii) baleseti jegyzőkönyv, amennyiben készült, (viii) a munkáltató által készített baleseti jegyzőkönyv, amennyiben készült.

6. A biztosító a fenti iratokon túl a biztosított fél halálának vonatkozásában további iratokat is bekérhet, kifejezetten, de nem kizárólagosan ideértve az Eütv. rendelkezéseinek megfelelő olyan felhatalmazást, amely birtokában a biztosító vagy képviseletében a 4Life Direct jogosult beszerezni azokat az egészségügyi adatokat, amelyek a szerződésből származó igények elbírálásával közvetlenül összefüggenek, amennyiben a biztosító ezt a biztosítási összeg kifizetésének jogossága vonatkozásában indokoltnak látja.

A BIZTOSÍTÓ FELELŐSSÉGÉNEK KIZÁRÁSA

11. §

1. A biztosítási összeg kifizetésére vonatkozó kötelezettség nem jön létre, ha a biztosított fél halála közvetlenül vagy közvetett módon az alábbiakból merül fel, illetőleg az alábbiak következménye:

a) olyan sérülés, mely bármilyen katonai, védelmi, rendőrségi szervnél, személyek és vagyon védelmét biztosító fegyveres szervezeteknél, illetőleg katonai jellegű testületnél teljesített aktív szolgálat vagy kötelezettség teljesítése illetve az itt történő kiképzés közben keletkezett;

b) Külső ellenség cselekményei, (akár hadüzenettel bejelentett, akár be nem jelentett) háború, polgárháború, lázadás, sztrájk, munkavégzés megtiltása (lock-out), terrorcselekmény, zendülés, felkelés, forradalom, hatalom bitorlása, fegyveres – katonai vagy katonai jellegű - erők bevetése;

c) Magának szándékosan okozott sérülés, öngyilkosság vagy öngyilkossági kísérlet;

d) Betegség, kór, vagy egy betegség, illetve kór sebészeti kezelése;

e) Hegymászás, víz alatti tevékenységek, barlangászat, ejtőernyőzés, sárkányrepülés, bungee jumping, téli-, vízi-, illetve motoros sportok, profi sportok;

f) Veszélyes munkakör ellátása, mint pl. kifejezetten, de nem kizárólag 40 (negyven) méteres föld- vagy vízfelszín alatti mélységben vagy e szint alatt végzett munka, 20 (húsz) méteres felszín feletti magasságban, vagy ennél magasabban végzett munka (kivéve a normál irodai környezetet), robbanószerekkel végzett munka;

g) Légi utazás, a repülés díját megfizető olyan utast kivéve, aki szabályos engedélyekkel rendelkező pilótával, rögzített szárnyú, érvényes repülési alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkező repülőgépen utazik, melyet szabályos engedélyekkel rendelkező légitársaság vagy charter-társaság üzemeltet, és amely nyilvántartásba vett kereskedelmi repülőterek között közlekedik;

h) A biztosított fél bármilyen jogellenes magatartása;

i) A biztosított fél alkoholos befolyásoltsága vagy olyan gyógyszerek hatásaa, melyeket nem regisztrált egészségügyi szakember felírása szerint szed;

j) Sugárzás, nukleáris reakció, radioaktív szennyezés, kémiai szennyezés, a mérgekkel, mérges gázokkal vagy gőzökkel való szennyeződést is beleértve.

2. A biztosítási összegre nem jogosult, aki a biztosított fél halálának bekövetkezésében szándékosan közreműködött.

PANASZKEZELÉS

12. §

1. Minden a szerződéssel kapcsolatos panasz, sérelem és kérdés a biztosítónak a  4Life Direct 2. § 1. pontban megnevezett címén keresztül teendő meg.  A panaszok és kérésekkel kapcsolatos levelezés írásban, szóban, vagy elektronikus formában történik a felek között. Minden esetben a nyilatkozatot tevő fél köteles feltüntetni a kötvényszámot, vagy egyéb olyan adatot, amely a nyilatkozattal érintett szerződést azonosítja. A panaszkezelés részletes szabályait a 4Life Direct weboldalán elérhető panaszkezelési szabályzat tartalmazza.

ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

13. §

  1. A szerződő fél és a biztosított fél (a jelen fejezetben érintett) a vonatkozó ajánlati lapon szereplő hozzájárulás aláírásával, illetve bármely egyéb módon tett hozzájárulással, vagy a 4Life Directtel folyatott rögzített telefonbeszélgetésben tett szóbeli hozzájárulással hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info tv.) 5. §-a alapján, ahhoz hogy a biztosító és a 4Life Direct (a továbbiakban együtt: adatkezelők),  az ajánlati lapon illetve a telefonhívásban megadott személyes adataikat kezeljék, és azt manuális vagy automatizált módszerrel feldolgozzák. Az adatkezelés és-feldolgozás alapja az érintett hozzájárulása. Az adatkezelők az ügyfeleik személyes adatait és biztosítási titkait jogosultak kezelni. 
  2. Az adatkezelők mindaddig jogosultak az adatok kezelésére és feldolgozására, amíg az adott adatkezeléssel és –feldolgozással kapcsolatos cél a 13. § 3. pontban leírtak szerint fennáll.
  3. A kezelt és feldolgozott adatok az alábbiak: az ügyfél személyes adatai, a biztosítási összeg és annak kifizetésével kapcsolatos adatok, minden egyéb körülmény, amely a szerződés megkötésével, teljesítésével, nyilvántartásával és az adatkezelők által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Biztosítási titok: minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, az adatkezelők rendelkezésére álló adat, amely az ügyfeleiknek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. A jelen bekezdés tekintetében az ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy.
  4. Az adatkezelők az érintettek adatait olyan mértékben továbbítják amennyiben a biztosítási dokumentáció nyomtatásához és kézbesítéséhez az szükséges. Adatfeldolgozó igénybevételére az adatkezelők mindenkori adatkezelési szabályzata az irányadó.

Az érintett az adatkezelőktől kérhet:

a)    tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b)    személyes adatainak helyesbítését, valamint

c)     személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

  1. Az érintett kérelmére az adatkezelők tájékoztatást adnak az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
  2. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
  3. Az érintettek biztosítási titoknak is minősülő személyes adatai abban az esetben kezelhetők, amennyiben azok szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a 2014. évi LXXXVIII. törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Külön hozzájárulás esetében az érintett személyes adatai közvetlen üzletszerzési célokra is felhasználhatók. 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

14. §

1. A szerződő felek valamennyi értesítését és nyilatkozatát a másik féllel írásban, a feladó költségére vagy elektronikus kommunikációs csatornákon kell közölni, melyet a biztosítónak el kell fogadnia és elektronikus adathordozón kell rögzítenie.

2. A szerződő fél, a biztosított fél vagy a kedvezményezett általi valamennyi értesítést illetve nyilatkozatot magyar nyelven, a 4Life Direct fenti 2. § 1. pontjában megadott címére kell küldeni. Abban az esetben, amennyiben a biztosítási összegek kifizetésére vonatkozó dokumentumok magyar nyelvre történő fordítása szükséges, a hiteles magyar fordítások benyújtásának kötelezettsége az igénybejelentőt terheli.

3. A biztosított fél és a szerződő fél köteles 4Life Directet az ajánlatban szereplő értesítési adatok minden változásáról tájékoztatni.

4. Az ÁSZF a biztosítási kötvénnyel és az ajánlattal együtt alkotja a szerződést és egy dokumentumként kell őket értelmezni.

5. A biztosítási szerződés alapján kifizetett biztosítási összegekre a kifizetésük időpontjában hatályos adózási előírások az irányadók.

6. A biztosítási összegre vonatkozó igény a biztosítási összeg kifizetését megalapozó esemény bekövetkezésének napjától számított 2 (két) év elteltével elévül.

7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

8. A szerződő felek között felmerülő jogvita esetén a felek az illetékes magyar bíróságokhoz fordulhatnak vagy a szerződő fél vagy a biztosított fél vagy biztosítási szerződés birtokosa lakóhelye szerinti rendes bíróságokhoz. 

 

ÁSZF/BH/v6/2016.11.25

Kérjük, az alábbi hibákat javítsa ki
*
*
*
*
OK

Letölthető dokumentumok

A 4Life Directtel semmi probléma sem merült fel. A formaságokat nagyon gyorsan elintézték, személy szerint én nagyon elégedett vagyok velük. Összességében, szívesen ajánlom az 'Időskori Biztonság' biztosítást a barátaimnak. 

Ügyfelünk, 51 éves (hölgy)
Ügyfelünk, 51 éves (hölgy)

Kapcsolat

Kövess minket

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

A 4Life Direct Kft. 2012-ben kezdte meg tevékenységét Magyarországon, a Red Sands Biztosítócsoport függő ügynökeként. A 4Life Direct a 212092570558 nyilvántartási szám alatt szerepel a Magyar Nemzeti Bank biztosítás közvetítői nyilvántartásában. A Red Sands Biztosítócsoport a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, és a Red Sands Insurance Company (Europe) Limited biztosítókból áll. Mindkét cég gibraltári székhelyű és a Gibraltári Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete szabályai szerint működik, a biztosítókra, illetve a szolgáltatásokra vonatkozó Európai Uniós szabályoknak megfelelően.

4LIFE DIRECT A VILÁGBAN