Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató a kapcsolat-felvételi oldalon megadott személyes adatokkal kapcsolatban

A 4LifeDirect Kft. (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-66893/2013), mint adatkezelő a jelen tájékoztatóban tájékoztatja Önt arról, hogy a miként használja fel és védi az Ön által a kapcsolat-felvételi oldalon megadott személyes adatokat.

1. A kezelt adatok köre

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A kapcsolat-felvételi oldalon az Ön neve, telefonszáma és/vagy e-mail címe kerül megadásra.

2. Az adatkezelés jogalapja

A társaság személyes adatokra vonatkozó adatkezelésének jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Személyes adat elsődlegesen akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül – hozzájárul. A kapcsolat-felvételi oldalon az „Elfogadom a 4LifeDirect adatvédelmi szabályzatát” szöveg melletti rubrika bejelölésével és adatai elküldésével Ön a megadott adatai kezeléséhez hozzájárul.

3. Adatkezelés időtartama:

Az Ön által megadott adatokat a társaság mindaddig kezeli, amíg a termékeiről az itt meghatározott formában tájékoztatást kíván nyújtani, illetve a hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben Ön a hozzájárulását hamarabb visszavonná. A társaság az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az ott meghatározott körben, a hozzájárulás visszavonását követően is jogosult a személyes adatok kezelésére.

Az adatkezelési időtartam megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok törlésre kerülnek.

4. Adatkezelés célja

A 4LifeDirect Kft. által értékesített biztosítási termékekkel kapcsolatos rendszeres tájékoztató nyújtása telefonon és e-mailes üzenetben, akciókról, promóciókról való tájékoztatás.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a munkatársunkkal folytatott telefonbeszélgetést minőségbiztosítási okokból, és az Ön által a telefonbeszélgetés során tett, joghatást kiváltó nyilatkozatok rögzítése céljából rögzítjük, és megőrizzük. 

5. Az adatok továbbítása, megismerése

A társaság a tudomására jutott adatokat maga kezeli, azokat harmadik személy számára – a hatályos törvényekben meghatározott és a jelen pontban meghatározott eseteken kívül –nem adja ki.

Az Ön által megadott adatokat társaságunk értékesítéssel és terméktájékoztatással foglalkozó munkatársai és azok felettesei jogosultak megismerni.

A társaság az Ön által megadott adatokat a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited biztosító (címe: Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár) és a Red Sands Insurance Company (Europe) Limited biztosító (címe: Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár) részére jogosult továbbítani.  

Személyes adatok továbbítására a fentieken túl kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben. A jelen pontban foglalt adatátadási tilalom nem vonatkozik a társaság által megbízott adatfeldolgozó szervezetre, amely szervezetek a társaság megbízása alapján nyomtatási és kézbesítési feladatokat látnak el.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és azok érvényesítése

Ön jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről (annak módjáról), valamint kérheti adatainak helyesbítését, törlését illetve zárolását telefonon, e-mailben vagy személyesen, a társaság ügyfélszolgálatán.

Az adatkezelési tájékoztatóban kérelmére tájékoztatást ad társaságunk az Ön általunk a kezelt, illetve az általunk vagy rendelkezésünk szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Abban az esetben, ha adatai törlését kéri, törlés helyett a társaság zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok vagy továbbítása kizárólag a társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a társaság, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a társaság, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Jogainak megsértése esetén a társaság ellen bírósághoz fordulhat. Pert indíthat abban az esetben is, ha tiltakozott az adatai kezelése ellen, azonban azt a társaság elutasította vagy nem válaszolt a 15 napos határidőn belül. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. 

Módosítva: 19 stycznia 2017

Kapcsolat

Kövess minket

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

A 4Life Direct Kft. 2012-ben kezdte meg tevékenységét Magyarországon, a Red Sands Biztosítócsoport függő ügynökeként. A 4Life Direct a 212092570558 nyilvántartási szám alatt szerepel a Magyar Nemzeti Bank biztosítás közvetítői nyilvántartásában. A Red Sands Biztosítócsoport a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, és a Red Sands Insurance Company (Europe) Limited biztosítókból áll. Mindkét cég gibraltári székhelyű és a Gibraltári Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete szabályai szerint működik, a biztosítókra, illetve a szolgáltatásokra vonatkozó Európai Uniós szabályoknak megfelelően.

4LIFE DIRECT A VILÁGBAN